Norite keistis? „Išsišluokite“ pasąmonę!

on rugpjūčio 17, 2015 in SPAUDOJE | Komentarai įrašui Norite keistis? „Išsišluokite“ pasąmonę! yra išjungti

Kaip pasąmonė padeda pasiekti užsibrėžtą tikslą

Psichologė, tarptautinės medicininės hip­nozės terapeutė Vilhelmina Ivanauskaitė dešimt metų dirbo meno psichoterapijos srityje. Metodo esmė – per piešinį išlieti iš pasąmonės tai, kas trukdo gyventi visavertį gyvenimą. Psichologei tai buvo artima, mat ji pati tapo paveikslus. Hipnozę, kaip gydymo priemonę, Vilhelmina pradėjo taikyti, baigusi mokslus Tarptautinėje medicininės hipnozės akademijoje Amerikoje.

hipnoze-eu-2014-1

Hipnozė – prieš filtrą pasąmonėje?

Tarkime, sningant mes įsižiūrime į krintantį sniegą – ir žvilgsnis tarsi sustoja. Žvelgdami į vandenį ar ug­nį taip pat tarsi sustings­tame atsiribodami nuo ap­linkos dirgiklių… Kai tokia būsena pacientui sukeliama hipnoterapijos metu. Visiškai atlaisvinamas kri­tikos veiksnys. Jis susiformuoja vaikystėje ir yra tarsi filtras, apsaugantis mūsų sąmoningumą. Būtent jis saugo žmogų nuo per greito informacijos patekimo į pasąmone. Kita vertus, jis neleidžia informacijai iš pasąmonės išplaukti. O hip­nozes metu išlaisvintas kri­tikos veiksnys tarnauja pačiam žmogui.

Skaityti plačiau

Ką gali hipnoterapija?

Hipnoterapija yra kryptinga, kai užsibrėžiamas tikslas, kurį reikia pasiekti. Tai gali būti problema, kurią reikia išspręsti, liga, kurią reikia išgydyti, skausmas, kurį reikia numalšinti. Kai sean­so metu kritikos veiksnys nusilpsta, į pasąmone įsprau­džiamos terapinės įtaigos, pvz., „…tu tampi vis sveikes­nis ir sveikesnis…“.

Pasąmonės galia didžiulė – išnyksta žmogų apribo­jančios mintys, kuriomis jis įkalina pats save. Įtaigos keičia negatyvią informaciją į pozityvią. Pozityvi informacija surezonuoja su siela, arba kitaip – pasąmone, kuri perduoda informaciją į kosmosą (kolektyvinę arba visatos sąmonę). Visatos sąmonė kinta, o jai veikiant kinta ir žmogaus aplinka – tuomet lengviau keisti ir pačiam žmogui. Jis patiki: aš galiu, tai vyksta su manimi, aš esu sėkmingas.

Kaip susikaupia negatyvas?

Tai atsitinka kai žmogutis tėra embriono pavidalo. Tarkime motinai kažkas pasako: tau ne laikas gimdyti, turi baigti mokslus, iš ko gyvensite?… Embrionas girdi, gūžiasi, mat yra nelaukiamas, nemylimas. Ir tuomet gimdymas gali būti komplikuotas, – kūdikis nenori išeiti į pasaulį. Pokario metu moterys gimdydamos nesijautė sau­gios, jų niekas nelaikė už ran­kos, neguodė. Atvirkščiai – jos jautė pažeminimą. Virkš­telė paprastai būdavo staigiai nukerpama, o juk nukirpti jągalima tuomet, kai nustoja pulsuoti, nes kūdikis net gimęs gauna deguonies bei maisto per virkštelę…

Beje, neretai mažiesiems kliūna per užpakaliuką…. O juk viskas įeina į žmogučio pasąmonę! Augant, bręstant tėvai ar mokytojai irgi nesivaržo išplūsti: tai žioplas, tai asi­las– ir vėl viskas „įsirašo“! O vėliau toks žmogutis nebepajėgus susikaupusio negatyvo atsikratyti: rūko – ir nebegali mesti, vartoja alkoholį – ir nebepajėgia sustoti. Vyksta lėtinis savęs naikinimas, tik noras būti kitokiam lieka…

Tikriausiai esate mate gražią, sėkmingai karjeros siekiančią moterį, kurios asmeninis gyvenimas, deja, nenusisekęs (pvz., nuolat ją palieka vyrai). Arba versli­ninką, kuris darbštus, su­manus, bet kas keleri metai bankrutuoja… O kur dar vėžys ar kitos neaiškios kilmės ligos? Visa tai susiję su pasąmonės įrašais!

Dažnai baiminamasi, kad po medicininės hipnozės galima „nesugrįžti“…

Tik tuomet, kai hipnozės taikymas rodomas dėl šou, žmogus bėgioja mojuodamas rankomis ir gaudo druge­lius… Per giliai nueiti nelei­džiu. Jei tai pajuntu, pacien­tągrąžinu atgal. Žmogus seanso metu viską girdi, gali kalbėtis su manimi, kontro­liuoti procesą.Aš jo kai ko paklausiu, jis atsako. O pas­kui nustemba: gal aš nebu­vau užhipnotizuotas?

Apie hipnozę byloja kvė­pavimas, pasikeitę akių vyz­džiai, veido spalva, forma, oda… Jei pacientas kreipiasi į mane prieš kelis mėnesius iki planinės operacijos, mes atitinkamai pasirengiame: atliekame šešių hipnozės seansų sesi­ją, apmokau įeiti giliai. Tuomet operuojamas pa­cientas gali kalbėti, juokau­ti – jis hipnozės metu išlie­ka atsipalaidavęs, nebūna kraujavimo, o žaizda gyja tiesiog valandomis.

Dėl ko kreipiamasi?

Pirmiausia – ligos, ne­pasiduodančios medicini­niam gydymui: alergija, odos bėdos, astma, įvairios priklausomybės, antsvoris. Viena pagrindinių bėdų – nepasitikėjimas savimi, baimė, o juk tai kuria ne­sėkmę aplink, nukenčia ryšys su antrąja puse, atsi­randa kliūčių darbe.

Ar hipnozė gali­ padėti nėščiosioms pagimdyti be skausmo?

Jei moteris nori lengviau išnešioti bei lengviau gimdyti, ji gali dalyvauti seansuose, kurių metu išmokoma panirti į hipnozę. Aš pati dalyvauju moterims gimdant ir padedu joms užsihipnotizuoti.

Kai moteris gimdo užhip­notizuota – dingsta skausmas, diskomfortas, veidas išlieka giedras, energija nepraran­dama, gimdymas būna leng­vas, be jokių plyšimų. Pagim­džiusi moteris gali iškart vaikščioti, jaučiasi gerai, atro­do gražiai. O šitaip gimę vaikai būna ramūs, naktimis miega, netrukdo mamai pail­sėti, o pati mama turi pieno.

Ar gebėjimas užsihipno­tizuoti, to išmokus, vėliau nedingsta?

Šio gebėjimo žmogus ne­praranda. Antai aš pati šitaip esu pagerinusi anglų kalbos žinias. Ir nors šiuo metu kal­bos nesimokau, tačiau žinios niekur nedingo, bereikia įjungti mygtuką ir…

Minėjote, kad pasąmonę išvalo trys dalykai: medi­tacija, malda ir hipnozė. Kuris stipriausias?

Meditacija gerina si­tuaciją, tačiau lėtai, nes jos metu pasąmonė valoma ne kryptingai, o abstrakčiai. Žinoma, ją įvaldęs žmogus jaučiasi tvirčiau. Malda veikia panašiai. O hipnozė – kryptingas darbas, kai užsibrėžiama pasiekti tam tikrą tikslą. Iš pradžių surašomas vadina­masis protokolas – jo reikia, kad užsimegztų geras kontak­tas su žmogumi, jis man pa­deda suvokti to žmogaus norus, taip pat pasufleruoja, kokiais keliais geriau pasiekti hipnozę. Kartu su protokolu pradedamas kurti abipusis pasitikėjimas. Paaiškinu hip­nozės veikimo schemą, žmo­gus klausia, kas neaišku…

Jei jis turi daug neigia­mų įspaudų, vadinasi, yra įjungta vadinamoji simpa­tinė nervų sistema. Pavyz­džiui, jis sportuoja ir tinka­mai maitinasi, tačiau jo imunitetas silpnas. Ėmus praktikuoti hipnozę įsijun­gta parasimpatinė nervų sistema, irtuomet gerėja virškinimas, kraujotaka, atsiranda daug daugiau ener­gijos, pagerėja savijauta.

Žmogus tarsi gydopats save? Tai gal galimataip išsigydyti vėžį?

Jei žmogus yra išsityręs mediciniškai, žino savo ligos stadiją, aš siūlau dirbti drauge su medikais. Antai pacientas gydomas chemo­terapija, o aš įteigiu, kad vaistų dozė ne tik gydys vė­žį, bet dar irsustiprins imu­nitetą. Rezultatas – liga greičiau įveikiama, žmogus labai nesikankina.

Jei jis turi daug neigiamųįspaudu, vadinasi, yra įjungta vadinamoji simpatinė nervu sistema. Pavyzdžiui, jis sportuoja ir tinkamai maitinasi, tačiau jo imunitetas silpnas. Ėmus praktikuoti hipnozę įsijun­gia parasimpatinė nervų sistema, ir tuomet gerėja virškinimas, kraujotaka, atsiranda daug daugiau energijos, pagerėja savijauta.

Žmogus tarsi gydo pats save? Tai gal galima taip išsigydyti vėžį?

Jei žmogus yra išskyręs mediciniškai, žino savo ligos stadiją, aš siūlau dirbti drauge su medikais. Antai pacientas gydomas chemoterapija, o aš įteigiu, kad vaistų dozė ne tik gydys vėžį, bet dar ir sustiprins imu­nitetą. Rezultatas – liga greičiau įveikiama, žmogus labai nesikankina.

TRUMPAI

  • Manoma, kad hipnozė taikyta jau seniausiais laikais, pavyzdžiui, gydomosiose šventyklose Indijoje. Panašių užuominų randama ir Senovės Egipto raštuose, kuriuose kalbama apie gydymą hipnozės įtaiga.
  • Daktaras Džeimsas Esdeilas atliko per 300 operacijų, kai skausmui malšinti buvo taikoma hipnozė, tačiau greitai atrasti cheminiai anestetikai šį metodą pakeitė.
  • Masinei hipnozei pasiduoda apie 40-75 proc. žmonių. Viešai atliekamas seansas gali padėti atsikratyti turimų neurotinių ligų arba jas sušvelninti.
  • Masinės hipnozės elementus gali pasitelkti ir oratoriai. Juos aktyviai naudojo Adolfas Hitleris.
  • Išmatavus smegenų skleidžiamas bangas hercais matyti, kad natūralioje miego būsenoje jų dažnis mažesnis nei 8 hercai. Hipnozės poveikiui priskiriama 8-12 hercų, o nuo 13 hercų prasideda aktyvi smegenų veikla.
  • Nors manoma, kad užhipnotizuotas žmogus praranda valią ištiktųjų paorėjęs jis gali seansą nutraukti. Neįmanoma priversti jį elgtis taip kad elgesys prieštarautų norams, moraliniams įsitikinimams.

„Moters savaitgalis“ 2012 10 29

 

LithuaniaEnglish